Członkostwo


Prosimy pobrać, wypełnić i przesłać na e-mail Sekretarza Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP) skany dwóch załączników:

Deklaracja

Deklaracja o przystąpieniu do Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
 

Pobierz
Klauzula

Klauzula informacyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Pobierz

Członkiem zwyczajnym PTMMTiP może być obywatel RP lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który jest pracownikiem ochrony zdrowia lub posiada stopień/tytuł naukowy oraz złoży deklarację członkowską.

Członkostwo PTMMTiP nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w formie uchwały.

Uprawnienia członka PTMMTiP:

  • stały dostęp drogą mailową do informacji o konferencjach, kongresach, kursach i warsztatach organizowanych pod patronatem Towarzystwa,
  • brak opłat za udział czynny w konferencjach i kongresach (wykłady) organizowanych pod patronatem Towarzystwa,
  • możliwość z bezpłatnej publikacji artykułów w czasopiśmie International Maritime Health (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Obowiązki członka PTMMTiP:

  • przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Zarządu Towarzystwa,
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej i dbanie o dobre imię Towarzystwa,
  • regularne opłacanie rocznych składek członkowskich (zgodnie ze statutem PTMMTiP nieusprawiedliwione zaleganie z opłacaniem składek przez okres co najmniej 2 lat skutkuje utratą członkostwa Towarzystwa).

Roczną składkę członkowską w wysokości 60 zł należy wpłacić na konto PTMMTiP:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
nr rachunku 14 1090 1102 0000 0001 3458 4150

Polecane strony