logo-ptmmtp
logo-ptmmtp

Krajowa Sieć Ośrodków Medycyny Podróży (KSOMP), zgodnie z §21 pkt.2 Statutu Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP), jest integralną częścią Towarzystwa.

Głównym celem funkcjonowania KSOMP jest rozwijanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz działań profilaktycznych realizowanych przed, w trakcie oraz po powrocie z podróży do krajów i regionów charakteryzujących się uciążliwymi warunkami klimatycznymi i niskimi standardami sanitarnymi, a także właściwego procesu diagnostyczno-terapeutycznego u osób podróżujących, u których wystąpiły problemy zdrowotne bezpośrednio związane z podróżą.

Idea powstania sieci ośrodków medycyny podróży, ich certyfikacji i recertyfikacji poprzez organizację konferencji, szkoleń, kursów i egzaminów, zrodziła się dzięki wspólnej inicjatywie Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Krajowej Izby Turystyki oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Instytutu Medycznego. Jej naczelnym przesłaniem było i jest zmniejszenie liczby zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia podczas podróży i pobytu w różnych strefach klimatycznych poprzez promocję odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz właściwych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Pierwszy kurs z medycyny podróży pod auspicjami PTMMTiP i GIS odbył się podczas I Międzynarodowego Kongresu Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej w Gdyni w 2009 r., zapoczątkowując ogólnopolskie szkolenia dla lekarzy, kończące się egzaminem sprawdzającym stan wiedzy oraz wydaniem świadectw uczestnictwa i certyfikatów dla aplikujących ośrodków medycyny podróży, po spełnieniu określonych warunków techniczno-organizacyjnych.

Do końca 2019 r. zorganizowano łącznie siedem cykli kursów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które kończyły się egzaminem testowym i były podstawą certyfikacji uzyskiwanej przez tworzące się na terenie kraju ośrodki medycyny podróży. Ukończyło je 380 lekarzy; certyfikat poświadczający spełnienie kryteriów dla działalności certyfikowanego ośrodka medycyny podróży (ważnego przez 5 lat i wymagającego recertyfikacji po ww. okresie) uzyskało sto kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia z całej Polski.

Po ponad dziesięciu latach od powołania do życia ośrodków medycyny podróży, nie można mówić o pełnym sukcesie projektu KSOMP. Ośrodki medycyny podróży, które przeszły certyfikację, są zobligowane do przesyłania corocznych sprawozdań ze swojej działalności (m.in. liczba udzielonych porad, liczba i rodzaj wykonanych szczepień ochronnych) do siedziby Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (znajdującej się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz uzyskiwania ponownej certyfikacji po upływie 5 lat. Niestety, część ośrodków medycyny podróży po uzyskaniu certyfikatów przestała prowadzić sprawozdawczość, nie aktualizuje swoich danych (adres, telefon, adres mailowy), nie odpowiada na powiadomienia o konieczności przejścia ponownej certyfikacji. W efekcie trudno jest określić, ile z ośrodków funkcjonuje w czasie rzeczywistym, ile zawiesiło lub zamknęło swoją działalność.

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży, zgodnie z ideą jej powstania, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży podejmie wysiłek weryfikacji działalności wszystkich ośrodków medycyny podróży na terenie kraju. Będzie to możliwe w ścisłej współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, organem administracji rządowej nadzorującej osłonę przeciwepidemiczną i ochronę sanitarną granic oraz czynności zmierzające do zapobiegania i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego.

Polecane strony