Statut
Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej,
Tropikalnej i Podróży


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP) zwane dalej „Towarzystwem” jest interdyscyplinarnym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem naukowym pracowników medycyny morskiej, tropikalnej, transportu i podróży oraz osób zainteresowanych problemami medycyny morskiej, tropikalnej i podróży.
 2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. jednolity tekst: Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855, ze zmianami – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gdynia.
 4. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

 

§2

 1. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swoje cele może ono prowadzić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie
  z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§3

 1. Na wniosek Zarządu Towarzystwo może posługiwać się wyróżniającym logotypem, który jest znakiem zastrzeżonym.
 2. Zmiana logotypu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Na wniosek Zarządu Towarzystwo może posługiwać się stroną internetową www będącą źródłem informacji o PTMMTiP i jego aktywnościach.

 

§4

Przy realizacji celów Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§5

 1. Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną. Wzór odznaki zatwierdza Zarząd Towarzystwa.
 2. Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.
 3. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 2 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Towarzystwa.
 4. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa PTMMTiP. Godność tę nadaje się byłym Prezesom Zarządu Towarzystwa szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§6

Celami działania Towarzystwa są:

 1. rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia i innych członków Towarzystwa,
 2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu rozpowszechnianiu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących medycyny morskiej, tropikalnej i podróży w Polsce
  i poza granicami kraju,
 3. dostarczanie bieżących informacji naukowych i rozwój badań mających na celu ochronę zdrowia, pracy i życia osób pracujących w warunkach morskich, tropikalnych i osób podróżujących,
 4. dostarczanie wytycznych do pracy i prowadzenia badań przez lekarzy i naukowców w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży,
 5. szerokie upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny morskiej, - tropikalnej i podróży,
 6. tworzenie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Towarzystwa,
 7. przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć poza granicami kraju,
 8. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania,
 9. kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków.

 

§7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych,
 2. organizowanie i udzielanie pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym w nabywaniu umiejętności w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej przez lekarzy medycyny zainteresowanych medycyną morską, tropikalną i podróży,
 3. organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu medycyny morskiej, tropikalnej i podróży,
 4. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi,
 5. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym, uczelniami akademickimi, instytucjami samorządu zawodowego lekarzy oraz innymi organizacjami społecznymi,
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
 7. doradztwo, pomoc prawną i ekonomiczną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym,
 8. prowadzenie szkoleń dla lekarzy i wszystkich osób i organizacji zainteresowanych zagadnieniami medycyny morskiej, tropikalnej i podróży,
 9. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży,
 10. prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 11. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa.

 

§8

Przedmiotem działalności Towarzystwa może być również działalność wydawnicza.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków honorowych,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków stowarzyszonych,
 4. członków wspierających.

 

§10

Członkiem Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który jest pracownikiem ochrony zdrowia i/lub posiada stopień lub tytuł naukowy oraz złoży deklarację członkowską.

 

§11

 1. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w formie uchwały.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§12

Członek Honorowy PTMMTiP – tytuł nadawany przez Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa oraz w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

 

§13

 1. Członek Zwyczajny PTMMTiP – może nim zostać osoba pełnoletnia, która jest zaangażowana zawodowo w działalność związaną z ochroną zdrowia i życia oraz pracą w warunkach morskich, tropikalnych i w podróży.
 2. Wymogiem dla przyszłego członka jest wykształcenie medyczne lub pokrewne i/lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

 

§14

 1. Członek Stowarzyszony PTMMTiP – może zostać osoba zainteresowana problemami ochrony zdrowia i życia w warunkach morskich, tropikalnych
  i w podróży.

 

§15

 1. Członek Wspierający PTMMTiP – może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna, instytucja krajowa i zagraniczna, stowarzyszenie, zakład naukowy, zakład opieki zdrowotnej i fundacja, współpracujące w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży, która poprzez złożenie oświadczenia woli zostanie przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.
  W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa.
 2. Członek Wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa formę i rodzaj wspierania Towarzystwa.
 4. Członek Wspierający ma: prawo nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa i uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Zgromadzeniu Członków.
 5. Członek Wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 6. Członek Wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§16

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Stowarzyszeni Towarzystwa zobowiązani są:

 1. brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
 4. dbać o dobre imię Towarzystwa,
 5. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
 6. popierać i czynnie wspierać cele Towarzystwa,
 7.  regularnie płacić składki członkowskie.

 

§17

Członek Zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:

 1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
 2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
 3. posiadanie legitymacji Towarzystwa i noszenie odznaki Towarzystwa,
 4. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Towarzystwa,
 5. korzystanie w swojej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Towarzystwa,
 6. korzystanie z urządzeń technicznych, szkolenia, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Towarzystwa.

 

§18

Członek Stowarzyszony Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:

 1. uczestniczenie w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
 2. posiadanie legitymacji Towarzystwa i noszenie odznaki Towarzystwa,
 3. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Towarzystwa,
 4. korzystanie w swojej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Towarzystwa,
 5. korzystanie z urządzeń technicznych, szkolenia, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Towarzystwa.
 6. Członek Stowarzyszony nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§19

 1. Obowiązku płacenia składek nie mają członkowie honorowi oraz emeryci i renciści nieczynni zawodowo.
 2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej.
 3. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 2 członkom Towarzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 2 statutu.

 

§20

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie z listy członków Towarzystwa.
 2. Skreślenia z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  1. rezygnacja na piśmie złożona na ręce Zarządu,
  2. nieusprawiedliwione zaleganie przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 2 lata,
  3. śmierć członka.
 3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd Towarzystwa w następujących przypadkach:
  1. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
  2. popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
  3. postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami etycznymi,
  4. nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy Towarzystwa,
  5. orzeczenie wykluczenia przez Honorowy Sąd Koleżeński,
  6. utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
  7. pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków Towarzystwa.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 lit. a i b oraz ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 lit. a i b oraz ust. 3 członek może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa. Uchwały Zgromadzenia Członków są ostateczne.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa

§21

 1. Towarzystwo prowadzi specjalistyczną działalność ogólnokrajową i regionalną.
 2. Towarzystwo patronuje i udziela rekomendacji Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży, nad którą nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje jednostka naukowo-dydaktyczna na podstawie zawartego porozumienia.
 3. Informacje na temat struktury organizacyjnej, celów i zasad działania oraz bieżących aktywności Towarzystwa znajdują się na stronie internetowej PTMMTiP.
 4. Rozpowszechnianie informacji dotyczących struktury organizacyjnej oraz działalności Towarzystwa, w tym organizacji kongresów, posiedzeń naukowych i szkoleń wymaga zgody Zarządu Towarzystwa w formie uchwały.

 

Rozdział V

Władze Towarzystwa

a. Postanowienia ogólne

§22

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Honorowy Sąd Koleżeński.

 

§23

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa, na wniosek Zarządu, organ ten może wybrać nowego członka spośród nie wybranych kandydatów, według liczby uzyskanych głosów.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odwołać członka władz naczelnych przed upływem kadencji. W takim wypadku Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji.

 

§24

 1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez delegatów lub członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa, jednak mogą brać udział w ich posiedzeniach z głosem doradczym.

 

b. Walne Zgromadzenie Członków

§25

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. O Zgromadzeniach Członków Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 6. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Honorowi i Zwyczajni Towarzystwa. Członkowie Wspierający, Stowarzyszeni i zaproszeni goście mają głos doradczy.

 

§26

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Towarzystwa w minionej kadencji,
  2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa, zwłaszcza finansowej,
  3. wysłuchania sprawozdania Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
  4. udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. uchwalenie programu działania Towarzystwa,
  6. wybór Prezesa i członków Zarządu,
  7. wybór Komisji Rewizyjnej,
  8. wybór Honorowego Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie jego orzeczeń,
  9. uchwalenie statutu Towarzystwa lub jego zmiany,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych organizacji,
  11. nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa,
  12. nadawanie godności Honorowego Prezesa Zarządu Towarzystwa,
  13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
  14. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
  15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

   

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga większości 50% plus jeden głos przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 4. Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.
 5. Dopuszcza się głosowanie w imieniu nieobecnego członka na podstawie dostarczonego wcześniej pisemnego upoważnienia.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Towarzystwo.
 7. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a po otwarciu Zgromadzenie wybiera przewodniczącego albo prezydium Zjazdu oraz zatwierdza porządek obrad.

 

 

c. Zarząd Towarzystwa

§27

 1. Zarząd składa się z 7 członków wybieranych na 3-letnią kadencję.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 4 członków Zarządu.
 4. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu, zwołanym nie później niż 30 dni po Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§28

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 3. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą biura Zarządu Towarzystwa stałych pełnomocnictw do działania w imieniu Towarzystwa.

 

§29

Do zakresu działań Zarządu należy:

  1. realizacja uchwalonego przez Zgromadzenie Członków programu Towarzystwa oraz innych uchwał Zgromadzenia,
  2. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
  3. desygnowanie Redaktora Naczelnego czasopisma International Maritime Health zarzadzanego przez International Maritime Health Foundation,
  4. wydawanie biuletynów i książek związanych ze statutową działalnością Towarzystwa,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa,
  8. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
  9. zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków,
  10. realizacja innych zadań związana z bieżącą działalnością Towarzystwa.

 

§30

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku.

 

d. Komisja Rewizyjna

§31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie niebędących członkami Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną,
  2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,
  3. składanie na Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  5. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§32

 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

 

e. Honorowy Sąd Koleżeński

§33

 1. Honorowy Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Towarzystwa wybranych przez Walne Zgromadzenie niebędących członkami Zarządu.
 2. Honorowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego.

 

§34

 1. Do zakresu działania Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami na tle statutowej działalności Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członka Towarzystwa,
  3. rozpoznawania każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.
 2. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Honorowego Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 5. Orzeczenia Sądu zapadają większością głosów.

 

§35

Honorowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

§36

 1. Honorowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w 3-osobowych zespołach orzekających z tym, że w zespole orzekającym nie może uczestniczyć członek Sądu, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która dotyczy go osobiście lub osoby, z którą łączy go taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
 2. Honorowy Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy na sesjach wyjazdowych w miejscach będących właściwymi dla stron konfliktu.
 3. Od orzeczeń Honorowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem tego Sądu. Uchwała Zgromadzenia jest ostateczna.

 

§37

Honorowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres do dwóch lat,
 4. wykluczenie z Towarzystwa.

 

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§38

 1. Majątek Towarzystwa tworzą:
  1. ruchomości będące własnością Towarzystwa,
  2. inne prawa majątkowe,
  3. środki pieniężne.

Majątek ten służy realizacji statutowych celów Towarzystwa.

 1. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
  3.  

   §39

   1. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Towarzystwa.
   2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa uprawnieni są prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

    

   §40

   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    

   Rozdział VII

   Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

   §41

   Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 50% plus jeden głos przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.

    

   §42

   1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
   2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Towarzystwa.
   3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie Członków.
   4. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne związane z działalnością medyczną.

    

   Rozdział VIII

   Postanowienia końcowe

   §43

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.
   2. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków założycieli w dniu 10 maja 2004 r., a aktualne zmiany do statutu w dniu 27 września 2022 roku, i wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Polecane strony