Umiejętność zawodowa
Medycyna podróży


Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 17

Pobierz

Rozporządzenie MZ w sprawie umiejętności zawodowych

Pobierz

Wniosek
o certyfikację

Pobierz

Wpis PTMMTiP
do rejestru CMKP

Pobierz

Regulamin

organizacji i prowadzenia Certyfikacji w zakresie
umiejętności zawodowej Medycyna podróży


I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu umiejętności zawodowej Medycyna podróży, nadawanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży.

 

§2

Definicje
 1. PTMMTiP – Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży z siedzibą w Gdyni 81-519, ul. Powstania Styczniowego 9B, działające na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000212636, adres do korespondencji: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10.
 2. zwane dalej PTMMTiP, patronuje, udziela rekomendacji i współdziała w organizowaniu kursów, warsztatów, konferencji oraz przeprowadza certyfikacje dla lekarzy reprezentują- cych praktyki lekarskie lub podmioty lecznicze, ubiegających się o Certyfikat umiejętności zawodowej Medycyna podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1189).
 3. Certyfikat – dokument poświadczający spełnienie kryteriów zabezpieczenia poradnictwa przedwyjazdowego, realizacji immunoprofilaktyki (szczepienia ochronne zalecane pacjentom przed podróżą oraz w ramach kontynuacji zgodnie z obowiązującym harmonogramem) i chemioprofilaktyki (leki przepisywane pacjentom przed podróżą, np. chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, przeciwbiegunkowa, przeciw ostrej chorobie wysokogórskiej) oraz diagnostyki i leczenia w zakresie medycyny podróży, wydawany lekarzom na podstawie zdanego egzaminu testowego, opracowanego i przeprowadzonego przez członków Zarządu PTMMTiP.
 4. Certyfikacja – proces weryfikacji wiedzy lekarzy w zakresie epidemiologii zagrożeń zdrowotnych, profilaktyki, leczenia i diagnostyki pacjentów w ramach umiejętności zawodowej Medycyna podróży, mający na celu wydanie Certyfikatu; tryb i zasady uzyskania Certyfikatu określa niniejszy Regulamin.
 5. Egzamin – sprawdzian wiedzy w formie egzaminu testowego z zakresu medycyny podróży przeprowadzany dla lekarzy występujących z Wnioskiem o Certyfikację listownie na adres siedziby PTMMTiP
 6. Wniosek o Certyfikację – wniosek składany przez lekarza reprezentującego praktykę lekarską lub podmiot leczniczy. Wniosek składany listownie na adres siedziby PTMMTiP powinien zawierać: imię i nazwisko lekarza oraz nazwę i adres reprezentowanej praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego, nazwę i adres właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Lekarskiej oraz informacje potwierdzające spełnianie kryteriów Certyfikacji (numer prawa wykonywania zawodu lekarza /PWZ/ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /RP/; skan lub kopię dokumentu z nadanym PWZ należy dołączyć do wniosku).
 7. Strony – PTMMTiP jako Usługodawca oraz lekarz reprezentujący praktykę lekarską lub podmiot leczniczy działający indywidualnie lub w ramach Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży (KSOMP) jako Usługobiorca.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP, która występuje z Wnioskiem o Certyfikację listownie na adres siedziby PTMMTiP.
 9. Serwis – strona internetowa prowadzona przez PTMMTiP, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.ptmmtp.pl, za pośrednictwem której Usługobiorca składa Wniosek o Certyfikację.
 10. Dane Osobowe – wszelkie informacje udostępniane przez Usługobiorcę, w szczególności dane osobowe identyfikacyjne i kontaktowe, niezbędne do procesu Certyfikacji, jak również przetwarzane w procesie Certyfikacji zgodnie z Regulaminem.
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej ‘RODO’ lub ‘Przepisy o Ochronie Danych’.
 12. UODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) dalej ‘RODO’ lub ‘Przepisy o Ochronie Danych’.

 

§3

Organizacja i prowadzenie Certyfikacji
 1. O przyznanie Certyfikatu może wystąpić lekarz:
  1. posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadający specjalizację wymienioną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1189), tj. choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, medycyna pracy, medycyna rodzinna, medycyna transportu, pediatria;
  3. posiadający specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej (kod 0794, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. z 2023 r. poz. 975/), w której programie znajduje się 1-tygodniowy kurs specjalizacyjny w zakresie medycyny podróży i turystyki, 45-tygodniowy staż podstawowy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz staże kierunkowe: 4-tygodniowy w zakresie medycyny morskiej, 8-tygodniowy w zakresie medycyny tropikalnej oraz 1-tygodniowy w zakresie medycyny hiperbarycznej i nurkowej.
 2. Aby ubiegać się o Certyfikat, należy przesłać listownie na adres siedziby PTMMTiP (ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia) następujące dokumenty:
  1. prawidłowo wypełniony Wniosek o Certyfikację, do pobrania na stronie internetowej PTMMTiP (www.ptmmtp.pl),
  2. kserokopię numeru prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
  3. kserokopię dyplomu specjalizacji wymienionej w pkt. 1b lub c,
 3. Dokumenty składane przez Wnioskującego, wymienione w pkt. 2, są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. Jeżeli po upływie ww. okresu Wnioskujący nie uzyska Certyfikatu, dokumentacja zostanie zniszczona lub przekazana Wnioskującemu o wydanie Certyfikatu na jego wniosek.
 4. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zdanie egzaminu testowego z zakresu medycyny podróży, opracowanego i zaakceptowanego przez Zarząd PTMMTiP. Termin i miejsce egzaminu wyznacza Zarząd PTMMTiP.
 5. Nadzór nad prawidłową organizacją i prowadzeniem Certyfikacji w zakresie umiejętności zawodowej Medycyna podróży sprawuje Prezes PTMMTiP oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.
 6. Obsługę spraw związanych z wydawaniem i rejestrowaniem Certyfikatów prowadzi członek Zarządu PTMMTiP wyznaczony w drodze uchwały na posiedzeniu Zarządu PTMMTiP.
 7. Biuro członka Zarządu PTMMTiP zajmującego się organizacją i prowadzeniem Certyfikacji oraz wydawaniem i rejestrowaniem Certyfikatów znajduje się na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 51-519, ul. Powstania Styczniowego 9B. Dokumentacja związana z Certyfikacją w wersji papierowej i elektronicznej (dysk zewnętrzny) jest przechowywana i zamykana w sejfie biurowym na dokumenty.
 8. Rejestr Certyfikatów jest publikowany na stronie internetowej PTMMTiP (www.ptmmtp.pl).
 9. Wykaz lekarzy oraz daty otrzymania przez nich Certyfikatów umiejętności zawodowej PTMMTiP przekazuje do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

§4

Egzamin
 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie i przesłanie Wniosku o Certyfikację listownie na adres siedziby PTMMTiP (ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia).
 2. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zdanie pisemnego egzaminu składającego się z 50 pytań testowych (opracowanych i zaakceptowanych przez Zarząd PTMMTiP) z zakresu medycyny podróży. Termin i miejsce egzaminu wyznacza Zarząd PTMMTiP.
 3. Na egzamin pisemny (trwający 120 minut) będą składać się pytania testowe (odpowiedzi z wyboru) z następującym procentowym udziałem tematycznym oraz obowiązującym zakresem wiedzy:

  I. Epidemiologia (10%)

  • podstawowe pojęcia (np. zachorowalność, chorobowość, umieralność);
  • specyfika geograficzna/ globalne rozpowszechnienie chorób i zagrożeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia zdrowia międzynarodowego;

  II. Immunologia/ wakcynologia (20%)

  • podstawowe pojęcia (np. szczepionka żywa vs. inaktywowana, monitorowanie odpowiedzi immunologicznej);
  • procedury przechowywania oraz utylizacji szczepionek oraz powiązanych materiałów;
  • produkty szczepionkowe: wskazania/przeciwwskazania, drogi podawania, schematy dawkowania, czas trwania immunoprotekcji, potencjalne działania niepożądane i postępo-wanie medyczne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze szczepionkami/szczepionkami skojarzonymi przeciw następującym chorobom zakaźnym: tężec, błonica, krztusiec, poliomyelitis, gruźlica, dur brzuszny, cholera, zakażenia rotawirusowe, wirusowe zapalenie wątroby typu A, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna, żółta gorączka, denga, zakażenia meningokokowe A,C,W-135,Y, zakażenia meningokokowe B, zakażenia pneumokokowe, COVID-19, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, półpasiec, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, japońskie zapalenie mózgu;

  III. Konsultacja przedwyjazdowa (30%)

  • ocena stanu zdrowia pacjenta, przeciwwskazań do podróży (występowanie chorób ostrych lub przewlekłych);
  • analiza tras podróży, ocena ryzyka (obszary wiejskie, miejskie, dżungla, pustynia, itp.);
  • wywiad (poprzednie szczepienia, alergie, choroby przewlekłe, przyjmowane leki, historia zdrowia psychicznego);
  • specjalne populacje: sportowcy, osoby podróżujące służbowo, uczniowie/studenci, podróżni w podeszłym wieku, podróżni z chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, choroby układu krążenia, obturacyjna choroba płuc, nowotwory), niemowlęta/dzieci, imigranci, podróżujący długoterminowo, misjonarze/wolontariusze/pracownicy organizacji humanitarnych, kobiety ciężarne, matki karmiące, osoby niepełnosprawne, osoby podróżujące w miejsca konfliktów zbrojnych (żołnierze, dziennikarze), osoby z obniżoną odpornością (w tym HIV/AIDS), osoby odwiedzające przyjaciół lub krewnych w krajach ich pochodzenia, inni;
  • specjalne miejsca/podróże/aktywności: strefy konfliktów zbrojnych, podróże statkiem wycieczkowym, żeglarstwo, nurkowanie, podróże ekstremalne (klimat, środowisko), podróże na dużych wysokościach, podróże ‘last minute’, spotkania masowe (pielgrzymki), podróże do obszarów klęsk żywiołowych, turystyka seksualna, inne;
  • profilaktyka i leczenie we własnym zakresie: choroba wysokościowa, leptospiroza, malaria, biegunka podróżnych, inne; środki ochrony osobistej (środki odstraszające owady, moskitiera); samoleczenie (biegunka, malaria, inne); apteczka podróżnych;
  • czynniki ryzyka: kontakt ze zwierzętami, przygodne kontakty seksualne, kontakt z wodą słoną i słodką, konsumpcja żywności na lokalnym rynku, konsumpcja wody, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe, obrażenia ciała;

  IV. Choroby infekcyjne w podróży: epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie (16%)

  • choroby wektorowe: malaria, denga, chikungunya, zika, żólta gorączka, gorączka Zachodniego Nilu, trypanosomoza afrykańska, trypanosomoza amerykańska, japońskie zapalenie mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu, filariozy, gorączki krwotoczne, leiszmaniozy, borelioza, babeszjoza, riketsjozy, inne;
  • choroby przenoszone drogą oddechową: błonica, grypa, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, krztusiec, gruźlica, choroba meningokokowa, choroba pneumokokowa, inne;
  • choroby przenoszone drogą pokarmową: ameboza, bruceloza, cholera, kryptosporydioza, gardioza, wirusowe zapalenie wątroby typu A, wirusowe zapalenie wątroby typu E, poliomyelitis, dur brzuszny i paradury, zakażenia rotawirusowe i norowirusowe, biegunka podróżnych, zatrucia pokarmowe, inne;
  • choroby przenoszone drogą płciową/drogą kontaktu z zakażoną krwią: wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, AIDS, kiła, rzeżączka, chlamydioza, inne;
  • choroby przenoszone drogą zanieczyszczonej gleby/wody: larwa skórna wędrująca, tężec, leptospiroza, schistosomoza, inne;
  • choroby związane z obrażeniami ciała: wścieklizna, kontakt z fauną lądową (skorpiony, pająki, żmije) i morską (ryby drapieżne, meduzy, jeżowce), inne;

  V. Nieinfekcyjne problemy zdrowotne w podróży: obraz kliniczny, zapobieganie leczenie (10%)

  • problemy zdrowotne występujące podczas podróży lub bezpośrednio po niej: uraz ciśnieniowy, jet lag, choroba lokomocyjna, zakrzepica/zatorowość, inne;
  • problemy zdrowotne związane z czynnikami środowiskowymi: choroba wysokościowa, odmrożenia i hipotermia, urazy cieplne, oparzenia słoneczne, inne;
  • problemy zdrowotne związane z wypadkami: wypadki komunikacyjne, utonięcia, obrażenia związane z przemocą, inne;
  • problemy psychologiczne i psychospołeczne: ostra reakcja na stres, zespół stresu pourazowego, problemy z adaptacją do nowych warunków środowiskowych, kulturowych, inne (np. fobia przed lotem);

  VI. Ocena stanu zdrowia i problemy zdrowotne po powrocie z podróży (10%)

  • badania przesiewowe/ocena stanu zdrowia podróżnych powracających bez objawów chorobowych;
  • ocena stanu zdrowia imigrantów;
  • diagnostyka i leczenia podróżnych powracających z objawami chorobowymi: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, eozynofilia, gorączka niewiadomego pochodzenia, stany zapalne dróg oddechowych, zmiany skórne, inne;

  VII. Przepisy administracyjne w medycynie podróży (4%)

  • opieka medyczna za granicą: ewakuacja medyczna (w tym rapatriacja zmarłego), wytyczne dotyczące transfuzji krwi dla podróżujących za granicę, procedury dotyczące opieki medycznej, w tym psychiatrycznej, zalecenia dotyczące dostępu do leków, inne;
  • zarządzanie ośrodkiem medycyny podróży: prowadzenie dokumentacji medycznej (m.in. ewidencja szczepień, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych), postępowanie w nagłych przypadkach medycznych, procedury kontroli zakażeń, diagnostyka laboratoryjna, inne;
  • międzynarodowe przepisy zdrowotne: zalecenia krajowe/ogólnoświatowe, zasady odpowiedzialnego podróżowania, inne.
  • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi (30 z 50 pytań testowych).
  • Za przystąpienie do egzaminu testowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zarząd PTMMTiP naliczona zostanie opłata w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych); faktura zostanie wystawiona przez PTMMTiP po dokonaniu wpłaty na konto Towarzystwa.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
   1. przesłanie dokumentów wymienionych w §3 pkt. 2 na minimum 30 dni przed planowanym terminem egzaminu na adres siedziby PTMMTiP (81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B; z dopiskiem na kopercie EGZAMIN),
   2. uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt. 5, na rachunek PTMMTiP dostępny w stopce strony internetowej www.ptmmtp.pl,
  • Egzamin testowy będzie poprzedzał realizowaną przez PTMMTiP w tym samym miejscu i terminie konferencję naukowo-szkoleniową ‘Medycyna podróży w praktyce lekarskiej’.
  • Materiały edukacyjne do egzaminu testowego są dostępne do wglądu na stronie internetowej PTMMTiP, w zakładce rekomendacje (https://ptmmtp.pl/rekomendacje),
  • Do testowych pytań egzaminacyjnych będą wykorzystywane również materiały z wykładów i warsztatów prowadzonych na konferencjach naukowo-szkoleniowych ‘Medycyna podróży w praktyce lekarskiej’ pod patronatem PTMMTiP i Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,
  • Do egzaminu testowego będzie można przystąpić ponownie nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.
  • Informacje na temat organizacji i prowadzenia egzaminu będą zamieszczone na stronie internetowej PTMMTiP (www.ptmmtp.pl). Egzamin jest przeprowadzany 1 raz w roku.
  • Nadzór nad prawidłowością przebiegu egzaminu sprawuje komisja złożona z co najmniej dwóch członków Zarządu PTMMTiP, z których jeden jest przewodniczącym komisji.
  • Lekarze przystępujący do egzaminu obowiązani są respektować polecenia komisji egzami- nacyjnej, m.in.:
   1. pozostawiają telefony komórkowe, pomoce naukowe oraz inne rzeczy osobiste poza salą egzaminacyjną,
   2. zajmują miejsca wyznaczone przez członków komisji na sali egzaminacyjnej,
   3. w trakcie egzaminu, w przypadku konieczności skorzystania z toalety, zabronione jest wynoszenie kart testowych poza salę egzaminacyjną.
  • Egzamin jest opracowany w formie kart z pytaniami testowymi w dwóch wersjach. Karty testowe są jedynymi dokumentami przeznaczonymi do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu.
  • Wchodzenie na salę egzaminacyjną lekarzy przystępujących do egzaminu jest poprzedzone sprawdzeniem przez członka komisji egzaminacyjnej dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość nie mogą przystąpić do egzaminu.
  • Zadania testowe powinny być rozwiązywane samodzielnie przez osoby egzaminowane; kontaktowanie się z innymi osobami lub korzystanie z niedozwolonych materiałów pomocniczych jest podstawą do przerwania egzaminu danej osoby egzaminowanej i skutkuje jej dyskwalifikacją.
  • Dyskwalifikacja oznacza niezłożenie egzaminu.
  • W przypadku uwag merytorycznych do zadań testowych, lekarz zdający egzamin ma prawo złożyć zastrzeżenie na ręce przewodniczącego komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.
  • Zgłoszone zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przez przewodniczącego komisji przed obliczeniem wyników egzaminu.
  • Wyniki egzaminu są dokumentowane w protokole egzaminacyjnym, który po wypełnieniu i podpisaniu przez członków komisji egzaminacyjnej jest przekazywany do Zarządu PTMMTiP.

   

  §5

  Certyfikat
  1. Certyfikat umiejętności zawodowej Medycyna podróży dla lekarzy, którzy zaliczą egzamin testowy, zostanie wydany następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie, w miejscu realizowanej przez PTMMTiP konferencji naukowo-szkoleniowej ‘Medycyna podróży w praktyce lekarskiej’ lub wysłany pocztą pod wskazany przez egzaminowanego lekarza adres w ciągu 5 dni roboczych.
  2. Wzór Certyfikatu umiejętności zawodowej Medycyna podróży jest zatwierdzony uchwałą Zarządu PTMMTiP i dostępny na stronie internetowej PTMMTiP (www.ptmmtp.pl).
  3. Certyfikat umiejętności zawodowej Medycyna podróży wydawany jest bezterminowo.
  4. Obowiązuje jednolita forma graficzna Certyfikatu umiejętności zawodowej Medycyna podróży zatwierdzona uchwałą Zarządu PTMMTiP.
  5. Certyfikat umiejętności zawodowej Medycyna podróży jest wydawany w postaci dyplomu zawierającego:
   1. nazwę certyfikatu zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1189),
   2. numer certyfikatu,
   3. stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko lekarza,
   4. nazwę praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego,
   5. miejscowość i datę wydania,
   6. podpisy Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży.
  6. Zarząd PTMMTiP prowadzi elektroniczną bazę danych lekarzy posiadających Certyfikaty umiejętności zawodowej Medycyna podróży.
  7. Zarząd PTMMTiP jest obowiązany niezwłocznie po przeprowadzonej Certyfikacji przekazywać do właściwych okręgowych izb lekarskich wykaz lekarzy oraz datę wydania Certyfikatu umiejętności zawodowej.
  8. Informacje, o których mowa w pkt. 8 właściwa okręgowa izba lekarska wpisuje do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.
  9. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez lekarza skutkuje unieważnieniem Certyfikatu przez Zarząd PTMMTiP na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub upoważnionego do kontroli członka Zarządu PTMMTiP. Lekarz, któremu unieważniono Certyfikat otrzymuje decyzję w formie pisemnej.
  10. W przypadku unieważnienia Certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu PTMMTiP w terminie 14 dni od dostarczenia decyzji.
  11. Zarząd PTMMTiP w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozpatruje odwołanie i wydaje decyzję w formie pisemnej.
  12. W przypadku podtrzymania przez Zarząd PTMMTiP decyzji o unieważnieniu Certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do złożenia e terminie 14 dni odwołania do Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej. Decyzja Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej jest ostateczna.
  13. W przypadku unieważnienia Certyfikatu lekarz ma prawo do jego wznowienia. Wznowienie następuje po spełnieniu wymogów, które stanowiły podstawę unieważnienia Certyfikatu.
  14. Wznowienie następuje na wniosek złożony przez lekarza przed upływem 2 lat od momentu unieważnienia Certyfikatu.
  15. Wznowienie Certyfikatu po upływie 2 lat następuje na zasadach ogólnych (lekarz ponownie przystępuje do egzaminu, o którym mowa w §4).

   

  §6

  Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem Danych Osobowych Usługobiorców jest PTMMTiP, które ma prawo do przetwarzania i korzystania z danych osobowych do celów związanych z procesem Certyfikacji i wydawaniem Certyfikatów.
  2. Z Administratorem można skontaktować się przez pocztę elektroniczną dostępną na stronie internetowej PTMMTiP (www.ptmmtp.pl) oraz pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia).
  3. Gromadzenie, przetwarzanie lub korzystanie z Danych Osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych, w szczególności w przepisach RODO oraz w niniejszym Regulaminie.
  4. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy dopuszczalne jest w przypadku, kiedy Usługobiorca, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
  5. PTMMTiP stosuje odpowiednie środki techniczne w celu ochrony Danych Osobowych Usługobiorców przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, ujawnieniem lub udostępnie-niem nieuprawnionym osobom, a także zapewni poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. PTMMTiP przestrzega wszystkich wymagań technicznych wynikających z przepisów o ochronie danych.
  6. PTMMTiP zobowiązuje się gromadzić, przetwarzać i użytkować Dane Osobowe Usługobiorców wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz nie dopuszczać do naruszenia obowiązujących przepisów prawa przy gromadzeniu, przetwarzaniu lub użytkowaniu danych Usługobiorców.
  7. PTMMTiP zobowiązuje się również podjąć wszelkie środki organizacyjne wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności wyznaczy członka Zarządu PTMMTiP odpowiedzialnego za ochronę danych oraz będzie wywiązywać się w terminie z innych zobowiązań prawnych, zwłaszcza w zakresie przekazywania informacji.
  8. Dane Osobowe Usługobiorców będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

   

  §7

  Postanowienia końcowe
  1. Zasady kontroli wewnętrznej i oceny jakości Certyfikacji wynikają z zarządzeń władz statutowych PTMMTiP.
  2. Członkowie Zarządu PTMMTiP używają pieczątek, których wzory są zatwierdzone uchwałami Towarzystwa.
  3. Wszystkie zagadnienia dotyczące organizacji i prowadzenia Certyfikacji umiejętności zawodowej Medycyna podróży, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, którego decyzja jest ostateczna.

  Polecane strony